تبلیغات (Advertising) و آشنایی با انواع تبلیغات

در حالی که برخی این را تحت عنوان تبلیغات اینترنتی طبقهبندی کردهاند، ایمیلهای الکترونیکی به دلیل شخصیسازی، دستهبندی جداگانهای پیدا کردهاند. کم شدن تأثیر تبلیغات اینترنتی و یا دیده نشدن این تبلیغات در صفحات مجازی باعث شده است که افراد به سمت فناوریهای جدید و استفاده از روشهای سنتی حرکت کنند. یکی از مزایای دیگر تلویزیون هزینه کم آن به ازای هر نفر از مخاطبان است. به دلیل وجود تبلیغات برای مدتزمان کم در روزنامهها، میتوان تبلیغات را ازلحاظ برخی جزییات تغییر داد. با توجه به استفاده گسترده از اینترنت، میتوان مصرفکنندهها را با استفاده از رسانههای اجتماعی به سمت تماشای تلویزیون سوق داد. در این پیام که درراستای تبلیغ موتور جستجوی بینگ (Bing) بود تا پایان، نامی از بینگ برده نشد؛ تا زمانی که صداوسیما به مخاطبان خود اعلام کرد موتور جستجوی بینگ را هم امتحان کنید؛ تحقیقات نشان داد که بعدازاین پیام حدود ۵۳ درصد از بینندگان، موتور جستجوی بینگ را در همان لحظه امتحان کردند. همه افراد باسواد میتوانند تبلیغ بسازند؛ اما آیا همه تبلیغات، خوب و تأثیرگذار هستند؟

آیپد که وسیلهای برای گوش دادن به موسیقی است و هزاران موزیک در آن جای میگیرد، وسیلهای است که افراد بدون ایجاد مزاحمت برای دیگران میتوانند به موسیقیهای موردعلاقه خود گوش کنند. پیام تبلیغاتی ویژگیهای محصول یا مزایایی را که مشتریان میتوانند با خرید محصول به دست آورند را توصیف میکند. در این تبلیغ مشتریان به دلیل محدودیتهای موجود برای خریدِ محصول شما، ترغیب به خرید میشوند. یا مثلاً در تبلیغات خمیردندان و دهانشویه، ترس افراد را از بوی بددهان برمیانگیزند و یادآور میشوند که بوی بددهان باعث دوری افراد از شما میگردد. ویدیوهایی کوتاه که شرکتها و سازمانها قصد دارند با استفاده از آنها مخاطبین برنامه یا شبکه تلویزیونی را جذب کنند. همچنین ممکن است افراد در حالت عادی به تبلیغ توجه نکنند اما باوجود یک موسیقی جالب، توجه آنها جلب شود. هنگامیکه یک مشتری استدلال تبلیغ را به یاد نمیآورد، موسیقی میتواند به یادآوری بهتر جنبههای بصری و عاطفی آن کمک کند. تحقیقات نشان داده است که افراد، سطح ترغیبِ تبلیغاتی که حاوی موسیقی است را بالاتر از تبلیغاتی که موسیقی ندارد ارزیابی میکنند.

نقش استراتژی بسیار مهم است و میتواند به نویسندگان پیام تبلیغاتی کمک کند که در چه راستایی خلاقیت به خرج دهند. تحقیقات نشان داده است زمانی که تطبیق و مقایسهای اتفاق بیفتد، افراد بیشتر از حالت عادی که مقایسهای رخ ندهد پیام را به یاد میآورند. استراتژیهای شناختی شامل ۵ دسته است: پیامهای عمومی، پیامهای پیشگیرانه، پیشنهادهای فروش منحصربهفرد، اغراق در پیام، پیامها و تبلیغات مقایسهای. یکی از تبلیغات مقایسهای که توانست با منفی نشان دادن رقیب خود موفق شود، کمپین اسکروگلد (Scroogled) بود. به سه دلیل تبلیغات کمدی مؤثر هستند؛ اول به این خاطر که توجه بینندگان را به خود جلب میکنند و باعث میشود که مخاطبان آن را ببینند؛ دوم به این دلیل که باعث میشود آنها بخندند و سوم به این دلیلِ مهم که باعث میشود این تبلیغ در ذهن مخاطبان بماند و در آینده آن را به یاد بیاورند. شرکت ها این ارتباط ناخودآگاه را در انواع مختلف تبلیغات ایجاد می کنند؛ به این امید که شما احساسات مثبت خود را با محصول یا خدماتی که آنها تبلیغ میکنند مرتبط سازید. تبلیغ ممکن است برای جلبتوجه مخاطب ازنظر عاطفی، ایجاد سزاوار بودن از یک سبک زندگی، احساس اضطراب ناشی از ناامنی و…

تبلیغات در این شبکه این شانس را به شما میدهد که پیام تبلیغاتی خود را در جای درست، زمان درست و به مخاطب خاص خودش برسانید. اگر محصول را با ویژگیهای متفاوت معرفی کنید؛ این کار، یادآوری محصول و نام تجاری را برای مشتری سختتر میکند؛ بنابراین اگر محصول را صرفاً با یک ویژگی معرفی کنید از ابهام جلوگیری میشود و باعث میشود پیام برای مخاطب روشن و قابلدرک باشد. یعنی شما دنبال مشتری نمیگردید، مشتری به دنبال شماست و جذب شما میشود. بابک دنبال کسی است که برای کسب و کار خود به تبلیغ نیاز داشته باشد؛ علی هم باید دنبال یک سایت بزرگ و مرتبط باشد با کارش باشد که تبلیغات او را قبول کند، ولی هیچکدام از آنها وقت این کار را ندارند. علاوه بر آن، مخاطبین عموما از آنها اجتناب میکنند. امروزه بازاریابان از انعطاف پذیری بالایی برای دستیابی به مخاطبان هدف خود در چندین جبهه، به روش های مختلف، و برای بودجه های مختلف برخوردار هستند. مناسبترین گزینه تبلیغاتی برای کسبوکار شما به مخاطبان هدف شما بستگی دارد . در تبلیغ مبتنی بر پژوهش، بهجای تکیهبر مفروضات، باید به افکار و احساسات مخاطبان درباره برند تکیه کنیم.

دیدگاهتان را بنویسید